Powered by Blog - Widget

Regulament ASSMBV

REGULAMENT DE ORDINE SI FUNCTIONARE

Capitolul 1 Definiţii şi termeni
Capitolul 2 Conducerea Asociaţiei ASSM
Capitolul 3 Biroul de Conducere al ASSM -ului
Capitolul 4 Comitetele permanente
Capitolul 5 Adunarea comitetelor permanente
Capitolul 6 Proiecte ASSM
Capitolul 7 Rapoarte ASSM
Capitolul 8 Adunarea Generală ASSM
Capitolul 9 Votul în cadrul Adunării Generale ASSM
Capitolul 10 Sanctiuni si Recompense
Capitolul 11 Dispoziţii finale

Capitolul 1 – Definiţii şi termeni

Art. 1. Pe parcursul regulamentului ASSM se vor folosi următoarele abrevieri şi definiţii:
a) ASSM:Asociatia Stiintifica a Studentilor Medicinisti Brasoveni
b) FASMR: Federaţia Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din România
c) IFMSA: International Federation of Medical Students’ Associations
d) BC: Biroul de Conducere
e) Adunarea coordonatorilor comitetelor permanente: comitetul cu rol consultativ
format din coordonatorii comitetelor permanente ASSM si directorii diviziilor de suport
f) organizaţii locale
g) Adunare Generală: Adunarea Generală ASSM/ FASMR
h) ofiţerii locali: coordonatorii comitetelor permanente ASSM, directorii diviziilor de suport
i) ofiţerii naţionali: coordonatorii comitetelor permanente FASMR i diretorii de divizii
suport FASMR
j) oficiali ai Asociaţiei sunt numiţi membrii Biroul Executiv ASSM precum şi ofiţerii locali
m) alumni: foşti membri ai ASSM care au adus servicii Asociaţiei şi care sunt aprobaţi de
către Adunarea Generală ASSM
k) UTB: Universitatea Transilvania Brasov
l) SCOME: Standing commitee on Medical Education
m) SCOPH: Standing commitee on Public Health
n) SCORP: Standing committee on Refugees, Human Rights and Peace
o) SCORA: Standing committee on Reproduction Health including AIDS
p) SCORE: Standing committee on Research Exchange
r) SCOPE: Standing committee on Profesional Exchange

Capitolul 2 – Conducerea Asociaţiei

Art. 1. Asociaţia este condusă de către Adunarea Generală ce se întâlneşte de două ori pe an în
şedinţă ordinară şi ori de căte ori este necesar în şedinţă extraordinară;
Art.1.1 Sedinta extraordinara- se convoaca de presedinte la cererea scrisa si inregistrata a cel putin 3 oficiali ASSM.
Art. 2. Între două şedinţe ale Adunării Generale, Asociaţia este condusă de către Biroul
de Conducere.

Capitolul 3 – Biroul de Conducere al ASSM-ului

Capitolul 3.1 – Generalităţi
Art. 1. Biroul de Conducere stabileste strategia de dezvoltare ASSM pe anul in care isi desfasoara mandatul la cel mult o luna de la alegerea in functie; aceasta srategie trebuie formulate pe grupul de discutii assm_ag.

Art. 2. Biroul de Conducere ASSM este alcătuit din 5 membri, aleşi de către Adunarea Generală
ASSM:
a) Preşedinte
b) Secretar General
c) Vicepresrdinte pe Relatii Interne
d) Vicepresedinte pe Relatii Externe
e) Vicepresedinte pe Administrativ si Financiar

Art.  3. BC-ul ASSM se întâlneşte de cel putin 1 data pe luna sau ori de câte ori este
nevoie. Activitatea şi deciziile luate la aceste întâlniri sunt consemnate într-un proces verbal de
către Secretarul General al ASSM şi comunicate Adunării reprezentanţilor de an, Adunării
coordonatorilor comitetelor permanente, Adunării comitetelor permanente în termen de cel
mult 5 zile de la data şedinţei. Întâlnirile se convoacă de către Preşedinte de comun acord cu
ceilalţi membri BC.

Art. 4. Nici o sedinta BC nu este valida daca nu se face dovada anuntarii tuturor membrilor BC in decurs de 10 zile.

Art. 5. Cvorumul necesar pentru validarea unei şedinţe BC este de 3 membri. În cazul în care
acest cvorum nu se îndeplineşte 2 şedinţe consecutiv (stabilite la cel puţin o zi diferenţă) o
întâlnire BC poate deveni validă indiferent de numărul de membri prezenţi la întâlnire.

Art. 6. Deciziile în cadrul BC sunt luate cu jumătate + 1 din voturile celor prezenţi. În caz de
balotaj, alegerile se repeta.Dupa cel de-al doilea tur de alegeri finalizat de asemenea prin balotaj, se impune o sesiune de discutii intre cei doi candidate apoi se organizeaza turul trei de alegeri in care v-a castiga candidatul cu majoritatea simpla din voturile exprimate.In caz de balotaj postul ramane neocupat pana la urmatorul AG.

Art. 7. BC-ul  poate suspenda coordonatorii comitetelor permanente locale, precum şi coordonatorii de proiecte ASSM în condiţiile prevăzute de prezentul regulament.

Art. 8. Poate numi un interimar care să ocupe poziţii libere în interiorul Asociaţiei.

Art. 9. Propune Adunării Generale afilierea sau asocierea ASSM.

Art. 10. Stabileşte strategia de dezvoltare ASSM în cadrul mandatului la cel mult două luni după
alegerea în funcţie si prezentarea acesteia la urmatoarea sedinta.

Art. 11. Validează/invalidează coordonatorii de proiecte şi programe.

Capitolul 3.2 – Preşedintele
a. Asigură relaţia cu terţii;
b. Semnează valabil acte, contracte, tranzacţii, întocmeşte acte administrative, donaţii şi facilităţi, încheie convenţii;
c. Trimite convocariile pentru Adunariile Generale  ASSM;
d. Semnează corespondenţa ASSM si o distribuie celor vizati;
e. Îşi asumă obligaţii şi reprezintă ASSM în justiţie şi în faţa autorităţilor;
f. Angajează cheltuieli până la suma de 500 RON, urmând a informa BC-ul în proxima şedinţă;
g. Menţine legătura cu reprezentanţii de an prin anunţuri şi evenimente;
h. Monitorizează condiţiile de viaţă ale studenţilor: cămin, cantină, spaţii de învăţământ;
i. Mediază probleme legate de rezidenţiat şi admitere;
j. Monitorizeaza activităţile desfaşurate în cadrul proiectelor ASSM;
k.In cazul in care acesta lipseste este inlocuit de Vicepresedintele pe Interne.

Capitolul 3.3 – Secretarul General
a. Colectează/întocmeşte procesele verbale ale BC-ului şi Adunării Generale;
b. Răspunde de organizarea actelor, le arhiveaza şi facilitează accesul la acestea;
c. Organizează alegerile reprezentanţilor de an;
d. Ţine evidenţa reprezentanţilor de an , a cordonatoriilor de proiecte si comitetelor permanente;
e. Editează şi distribuie ordinea de zi la fiecare sedinta, Adunării Generale, Adunării reprezentanţilor de an;
f. Derulează procedurile de legalizare a actelor ASSM si coordoneaza activitatea de secretariat;
g. Organizează alegerile coordonatorilor ASSM din cadrul proiectelor, în colaborare cu
coordonatorii de departamente,urmand a fi validati de BC.
h.Daca acesta lipseste interimarul este Presedintele;

Capitolul 3.4 –Vicepresedintele de interne

a. Reprezinta membrii ASSM in probleme sociale, comisia de cazare, cantina, biblioteca si organismele conexe;
b. Centralizeaza rapoartele de pe proiecte inaintea AG-ului cu 5 zile inaite si prezinta un raport general BC-ului si Adunarii Generale
c. Planifică perioadele de desfăşurare a proiectelor la început de semestru, împreună cu
coordonatorii de comitete permanente.
d. Supervizează şi evaluează desfăşurarea activităţilor în cadrul comitetelor permanente şi
proiectelor initiate de  ASSM, iar in caz de nereguli notifica BC-ul;
e. Facilitează organizarea şi elaborarea actelor în cadrul activităţilor de proiecte (ex: parteneriate, contracte de voluntariat, prezentări de proiecte, strategia de dezvoltare a proiectelor etc.)
f. Realizează un model de raport pentru coordonatorii de proiecte dupa finalizarea acestora;
g. Realizează activităţi de promovare a proiectelor in colaborare cu coordonatorii media si IT;
h.Sa organizeze sis a coordoneze campanile de informare si recrutare a studentiilor;
i. Recrutarea , formarea , motivarea, urmarirea si promovarea membriilor ASSM;
j. Observarea si responsabilizarea membriilor ASSM pe domeniile fata de care manifesta interes;
k. Acoperirea necesarului de traininguri interne pe teme de intreres organizational;
l. Desfasurarea  de teambuildinguri in care sa fie implicate mai ales membrii noi ai organizatiei;
m. Se ocupa de coordonarea si mentinerea legaturiilor nationale, de noi contacte, schimburi si proiecte cu implicarea altor organizatii;
n. Sustine Presedintele in indeplinirea activitatiilor sale;
o. Preia functiile Presedintelui, in cazul in care acesta demisioneaza, este demis sau nu isi poate indeplinii atributiile.

Capitolul 3.5- Vicepresedeintele de Externe

a.  Se ocupă de coordonarea şi menţinerea legăturilor internaţionale, de contacte, schimburi şi proiecte cu implicarea altor organizaţii.
b.Asigura promovarea ASSM la nivel national si international impreuna cu ofiterul media si IT;
c.Participa la organizarea programelor stiintifice si sociale ale studentilor ERASMUS ,CEPUS, IFMSA(impreuna cu coordonatorul local,media si IT);

Capitolul 3.6 –Vicepresedintele pe Administrativ si Financiar
a. Este responsabil de încasarea veniturilor, se ingrijeste de incasarea cotizatiilor membrilor active, a donatiilor si a altor venbituri din ASSM, pastrarea si arhivarea documentelor fiscala;
b. Ţine un chitanţier din care se vor elibera chitanţe, pentru toate sumele de bani în numerar încasate de ASSM,toate chitantele vor purta stampila asociatiei.
c.Pentru toate cheltuielile ASSM , Vicepresedintele pe Administrativ si Financiar va solicita si va lua toate actele justificative necesare;
d. Colaborează cu contabilul şi întocmeşte împreună cu acesta actele de evidenţă financiar-
contabilă.
e. Întocmeşte lunar un raport scris cu privire la venituri şi cheltuieli pe care îl prezintă BC-ului.
f. Vicepresedintele pe Administrativ si Financiar este direct răspunzător pentru neregulile apărute pe parcursul activităţii sale. Din punct de vedere al legalitatii Presedintele este direct raspunzator in fata Organelor Competente de Verificare;
g. Asigură legătura cu coordonatorii de proiecte în vederea realizării şi executării bugetului
proiectelor şi a raportului financiar al acestora şi sesizează BC-ul neregulile apărute.
h. Verifică exactitatea protocoalelor de decontări pentru deplasări ale membrilor ASSM
(congrese, întâlniri etc.)
i.  Asigura administrarea contului impreuna si cu acordul Presedintelui;
j. Indexarea si etichetarea bunurilor materiale mobile si imobile ale organizatiei.
k. Identificarea de oportunitati pentru marirea bazei materiale a organizatiei;
l. Orice bun material este dat sau imprumutat spre folosinta oricarui membru al organizatiei se va face prin proces verbal de predare-primire semnat de beneficiar;
m. La incheierea mandatului, VAF va prezenta un raport financiar pe durata mandatului sau si situtia financiara la zi;
n. In absenta sa atributiuniile sale pot fi preluate de catre Secretarul General al asociatiei,acesta la randul lui avand drept de semnatura pe baza unei imputerniciri din partea din partea acestuia pentru retragerea sau depunerea fondurilor in cont.

Capitolul 4 – Comitetele permanente 

Capitolul 4.1 – Generalităţi
Art. 1. Comitetele permanente ASSM sunt aprobate de către Adunarea Generală ASSM. Este de

preferat să existe o compatibilitate între comitetele permanente ASSM şi FASMR.

Art. 2. Comitetele permanente îşi desfăşoară activitatea sub conducerea unui coordonator (ofiţer
local).

Art. 3. Comitetele permanente îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului calendaristic.

Art. 4. În cadrul comitetelor permanente îşi pot desfăşura activitatea membri ai organizaţiilor
locale, chiar dacă aceştia nu sunt membrii active ai ASSM, dar fac parte dintr-un alt ONG..
Capitolul 4.2 – Coordonatorii comitetelor permanente                                                                           

Art. 1. Asigură coordonarea activităţilor din cadrul comitetelor permanente.

Art. 2. Asigură relaţia cu organizaţii locale, IFMSA şi alte instituţii în limita activităţii specifice
a comitetului pe care îl reprezintă.

Art. 3. Raportează către Bc orice neregulă semnalată cu privire la activitatea comitetelor
locale FASMR sau IFMSA.

Art. 4. Au obligaţia de a trimite către BC rapoarte la sfarsitul desfasurarii proiectului si atunci cand sunt suspicionate nereguli de catre acestia.Nerespectarea acestei prevederi atrage după sine suspendarea imediată şi propunerea de demitere din funcţie la prima Adunare Generală ASSM.

Art. 5. Coordonează şi supervizează întâlnirile şi activităţile desfăşurate în comitetul permanent
local.

Art. 6. Sunt aleşi de către Adunarea Generală ASSM în sedinţă cu vot secret şi validaţi.

Art. 7. În cazul coordonatorilor SCOPE şi SCORE, votanţii sunt membrii BC.

Art. 8. Alegerile coordonatorului de departament se organizează în luna martie. Mandatul este de 1 an.

Art. 9. Activităţile din cadrul departamentului trebuie anunţate înainte cu o săptămână faţă de desfăşurarea propriu-zisă.

Art. 10. Facilitează recrutarea şi management-ul resurselor umane în cadrul departamentului.

Art. 11. Organizează alegerile coordonatorilor ASSM din cadrul proiectelor, în colaborare cu
Secretarul General.

Art. 12. Şedinţele comitetului permanent sunt conduse de către ofiterul local al respectivului departament. Se organizează cel puţin o şedinţă pe lună în cadrul departamentului.

Art. 13.Acestia raspund direct in fata Vicepresedintelui de Interne.

Capitolul 5 – Adunarea comitetelor permanente

Art. 1. Adunarea comitetelor permanente este aprobată de către BC.

Art. 2. Adunarea comitetelor permanente îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea BC.

Art. 3. Adunarea comitetelor permanente îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului.

Art. 4. Activitatea comitetelor permanente este supusă regulilor şi termenelor impuse de BC.

Art. 5. Adunarea comitetelor permanente se întruneşte cel puţin o dată pe lună, cu excepţia
vacanţelor, cu scopul de a evalua activitatea pe luna precedentă şi de a prezenta activităţile
programate pe luna în curs.

Art. 6. Adunarea comitetelor permanente este condusă de către Preşedintele ASSM si se intruneste la cererea a cel putin doi coordonatori de comitete.

Capitolul 6 – Proiecte ASSM                                                                                                               

Capitolul 6.1 – Proiecte locale
Art. 1. Activitatea în aceste proiecte este derulată de un coordonator local, ales de către
coordonatorul de departament  impreuna cu Secretarul General.

Art. 2. Obţinerea statutului de proiect ASSM se dobândeşte în urma înaintării unei propuneri
semnată de cel puţin 3 voluntari ai ASSM, prezentarea proiectului şi a activităţilor în cadrul  Comitetului Permanent de-a carui domeniu apartine si validarea acestuia de catre BC. Coordonatorul este aprobat de către  BC  dintre iniţiatorii proiectului sau propus de catre acestia.

Art. 3. Proiectul poate fi suspendat de către BC dacă activitatea desfăşurată lezează scopurile şi
obiectivele Asociaţiei, proiectul îşi pierde astfel calitatea de proiect local.

Art. 4. Un proiect/program este scos de sub patronajul organizaţiei/reorganizat în următoarele
cazuri:
i. Când nu mai corespunde scopului ASSM sau a strategiei de dezvoltare a organizaţiei
ii. Când activitatea desfăşurată contravine Statutului, Regulamentului sau hotărârilor BC-ului
iii. Lipsa activităţii

Capitolul 6.2 – Coordonatorul unui proiect local:
a. Răspunde de desfăşurarea proiectului/programului respectiv

b. Menţine comunicarea cu voluntarii proiectului asigurând condiţii bune de desfăşurare a activităţilor.
c. Organizează cel puţin 1 sedinţă înainte de fiecare ediţie a proiectului, concretizată printr-un proces verbal.
d. Anunţă activităţile cu cel puţin o săptămână înainte de desfăşurare.
e. Poate propune parteneriate sau colaborări cu organizaţii sau instituţii către BC.
f. Prezintă la finele proiectului şi oricând la cererea BC sau a coordonatorului de departament
un raport asupra activităţii proiectului pe care îl coordonează şi o listă cu voluntarii activi.
g. La finalul fiecărui eveniment organizat în cadrul proiectului va prezenta un raport de
activitate, unul financiar şi o evaluare a activităţii desfăşurate în maximum 2 săptămâni catre VPI.
h. Colaborează cu VAF pentru realizarea şi executarea bugetului.
i. Are autonomie în luarea deciziilor legate de proiectul pe care il coordoneaza fără a încălca Statutul, Regulamentul sau hotărârile Consiliului de Conducere.
j. Este ales de catre coordonatorul de department prezenti la sedinta prin vot deschis al voluntarilor pe departamentul resprectiv.
k. Alegerile sunt organizate de către BC-ul ASSM şi reprezentantul comitetului permanent după cum urmează:
– la începutul lunii martie, alegeri ale coordonatorilor ce au proiecte ce se desfăşoară în
perioada martie-octombrie;
– la începutul lunii octombrie, alegeri ale coordonatorilor ce au proiecte ce se desfăşoară
în perioada octombrie-martie.
– la începutul lunii martie, alegeri ale coordonatorilor ce au proiecte cu desfăşurare
continuă
– oricând este cazul, în caz de suspendare, demisie
l. Un candidat este declarat câştigător dacă a obţinut voturile a ½ +1 dintre alegători;
m. Mandatul este de 1 an.

Capitolul 6.3 – Proiecte iniţiativă ASSM
Art. 1. Se definesc proiecte iniţiativă ASSM activităţile care sunt desfăşurate doar în cadrul
ASSM şi care sunt aprobate de Adunarea Generală ASSM.

Art. 2. Activitatea este derulată de către un coordonator local. Obţinerea statutului de proiect
propriu se dobândeşte în urma înaintării unei propuneri semnată de cel puţin 3 membrii activi
ASSM, prezentarea proiectului şi a activităţilor în cadrul AG-ului.

Art. 3. Statutul de proiect iniţiativă se reînnoieşte în fiecare an.
Art. 4. Un proiect ini iatiă devine proiect local în momentul în care are mai mult de 3 voluntari activi.

Capitolul 6.4 – Coordonatorul unui proiect initiativa:
a. Răspunde de desfăşurarea proiectului/programului respectiv

b. Menţine comunicarea cu voluntarii proiectului asigurând condiţii bune de desfăşurare a
activităţilor.
c. Organizează cel puţin 1 sedinţa înainte de fiecare ediţie a proiectului, concretizată printr-un
proces verbal.
d. Anunţă şedinţele şi activităţile cu cel puţin o săptămână înainte de desfăşurare.
e. Poate propune parteneriate sau colaborări cu organizaţii sau instituţii către BC.
f. Prezintă la finele proiectului şi oricând la cererea BC sau a coordonatorului de departament
un raport asupra activităţii proiectului pe care îl coordonează şi o listă cu voluntarii activi.
g. La finalul fiecărui eveniment organizat în cadrul proiectului va prezenta un raport de
activitate, unul financiar şi o evaluare a activităţii desfăşurate în maximum 2 săptămâni.
h. Colaborează cu VAF pentru realizarea şi executarea bugetului.
i. Are autonomie în luarea deciziilor legate de proiectul pe care il coordoneaza fără a încălca Statutul, Regulamentul sau hotărârile BC-ului.
j. Coordonatorul este validat de către  BC.
m. Mandatul este de 1 an.

Capitolul 7 – Rapoarte                                                                                                                             

Art. 1. Membrii Biroului de Conducere şi ofiţerii locali au obligaţia de a trimite un raport de activitate către Secretariatul General al ASSM şi grupul de discuţii ASSM asupra activităţii efectuate cu 5 zile înainte de Adunarea Generală ASSM.

Art. 2. Ofiţerii locali sunt solicitaţi în mod periodic să trimită rapoarte de activitate către ASSM
şi FASMR.

Art. 3. Toţi reprezentanţii ASSM care participă la evenimente naţionale în calitate de
reprezentanţi ai ASSM (AG-uri FASMR/alte întâlniri) au obligaţia de a redacta în termen de 30
de zile de la încheierea evenimentului un raport asupra activităţii desfăşurate la respectiva
întâlnire şi de a-l trimite catre BC.

Art. 4. Rapoartele prezentate trebuie să reflecte activitatea pe plan local, naţional, internaţional
să fie veridic şi fără omisiuni.

Art. 5. În cazul în care articolele 1, 2, 3 sau 4 nu sunt respectate, acestea atrag după sine
sanctiuni la urmatoarea şedinţă a Adunării Generale ASSM.

Art. 6. Membrii BC-ului au obligaţia de a trimite formularele specifice pentru
completarea rapoartelor.

Art.7. In urma centralizarii rapoartelor se intocmeste o foaie colectiva de prezenta de VPI predata apoi SG-ului

Capitolul 8 – Adunarea Generală ASSM                                                                                                

Capitolul 8.1 – Generalităţi
Art. 1. Adunarea Generală ASSM este convocată conform prevederilor din Statutul ASSM.

Art. 2. La Adunarea Generală participă membrii activi, alumni şi invitaţi, confirmaţi de către preşedintele sau membrii BC-ului ai  ASSM-ului.

Art. 3. Voluntarii ASSM au calitatea de membri activi în următoarele condiţii:
– participă la cel puţin 1/2 şedinţe şi ½ de activităţi din cadrul unui proiect, în cadrul unui
departament
– participă la 1 ediţie a cel puţin unui proiect cu activitate continuă
– participă la activităţi din cadrul a minim 2 proiecte
– in urma verificarii foii collective de prezenta , la constatareanerespectarii punctelor mai sus mentionate BC-ul hotaraste pierderea statutului de membru active.

Capitolul 8.2 – Organizarea Adunării Generale
Art. 1. Propunerile pentru organizarea unei şedinţe ordinare a Adunării Generale ASSM se fac cu
10 zile înainte de data propusă, conform Statutului.
Capitolul 8.3 – Sesiunile în cadrul Adunării Generale
Art. 1. Planificarea orarului Adunării Generale ASSM este de competenţa BC-ului.

Art. 2. În cadrul Adunării Generale  accesul cu alimente şi băuturi alcoolice precum şi consumul
acestora sau fumatul sunt strict interzise.

Art. 3. Accesul la această sesiune a persoanelor în stare de ebrietate sau care nu au fost invitate
să participe la întâlnire este interzis.

Capitolul 8.4 – Prezidiul
Art. 1. Sesiunile plenare sunt conduse de un prezidiu compus din 3 membri: preşedintele
prezidiului, asistentul acestuia şi secretarul plenarei.
Art. 2. Preşedintele prezidiului:
a) este propus de către BC şi aprobat de către Adunarea Generală;
b) poate fi orice membru BC;
c) conduce şedinţa plenară şi se asigură de respectarea ordinii de zi;
d) numeşte membrii echipei plenarei.

Art. 3. Asistentul preşedintelui prezidiului:
a) este propus şi aprobat în aceleaşi condiţii ca preşedintele plenarei;
b) preia conducerea plenarei ori de câte ori este solicitat sau este nevoie (prin imposibilitatea
preşedintelui plenarei de a continua);
c) se asigură de respectarea ordinii de zi şi de coordonarea echipei plenarei.

Art. 4. Secretarul plenarei:
a) este propus şi aprobat în aceleaşi condiţii ca preşedintele prezidiului;
b) consemnează activitatea şi discuţiile din cadrul sesiunilor plenare într-un proces verbal.

Art. 5. Orice membru al prezidiului poate fi revocat din funcţie prin vot în cadrul sesiunilor
plenare.

Capitolul 8.5 – Comisia de Control
Art. 1. Comisia de Control este compusă din 2 participanţi la Adunarea Generală din partea
membrilor activi.

Art. 2. Comisia de Control are rolul de a superviza activităţile din timpul sesiunilor plenare şi a
constata dacă acestea încalcă sau sunt conforme cu Statutul şi Regulamentul Asociaţiei.

Art. 3. Comisia de Control verifică, împarte şi numără biletele de vot/voturile exprimate.

Art. 4. În cazul constatării unor nereguli, şedinţa plenară poate fi suspendată pânâ la rezolvarea
lor.

Art. 5. Mandatul acestei comisii începe în momentul alegerii membrilor săi şi se termină odată
cu ultima sesiune plenară din cadrul unei Adunări Generale.

Art. 6. La finalul mandatului, Comisia de Control va întocmi un raport ce va fi prezentat
Adunării Generale şi va fi anexat la procesul verbal al Adunării Generale.

Capitolul 8.6 – Ordinea de zi standardizată a sesiunilor plenare
1. Deschiderea şedinţei (prezidează Secretarul General ASSM)

2. Adoptarea ordinii de zi
3. Alegerea Prezidiului
4. Alegerea Comisiei de Control (prezidează Preşedintele Prezidiului)
5. Deschiderea oficială a Adunării Generale (cuvântul preşedintelui ASSM)
6. Prezentarea rapoartelor de activitate ale BC-ului
7. Prezentarea rapoartelor de activitate ale ofiţerilor locali.
8. Adoptarea rapoartelor de activitate
9. Prezentarea candidaturilor pentru funcţiiile BC-ului
10.Alegerea membrilor BC;
11. Prezentarea candidaturilor pentru comitetele permanente;
12. Adoptarea candidaturilor pentru comitetele permanente
13. Validarea coordonatorilor comitetelor permanente, directorii diviziilor de training
14. Prezentarea modificărilor aduse la Statutul ASSM sau la Regulamentul ASSM
15. Adoptarea modificărilor la Statut sau Regulament
16. Prezentarea raportului Comisiei de Control
17. Închiderea Adunării Generale ASSM

Capitolul 9– Votul în cadrul sesiunilor plenare

Capitolul 9.1 – Procedura de vot în cadrul sesiunilor plenare ale AG-ului
Art. 1. Deciziile în cadrul Adunării Generale se iau în sesiunile plenare.

Art. 2. Deciziile ce nu modifică structura Asociaţiei se iau cu majoritate de 1/2+1 din numărul de
voturi exprimate în cadrul sesiunii plenare a Adunării Generale.

Art. 3. Deciziile ce ţin de modificarea structurii ASSM (înfiinţarea/desfiinţarea de comitete sau
poziţii în cadrul Federaţiei, acceptarea de membri, pierderea calităţii de membru ASSM etc.) se
vor lua cu o majoritate de 2/3 din numărul voturilor exprimate în cadrul sesiunii plenare a
Adunării Generale.

Capitolul 10- Sanctiuni si Recompense

Sanctiuni:                                                                                                                                                      

a. sunt mustrare scrisa, pierderea dreptului de vot in cadrul urmatorului AG, pierderea dreptului de a mai cadida pe o functie de conducere sau de cooronator de departament, proiect sau program la urmatoarele alegeri, excluderea din ASSM
b. primele doua sanctiuni prevazute mai sus sunt la latitudinea Biroului de Conducere cu majoritate absoluta de voturi;
c.ultimele doua sanctiuni prevazute mai sus sunt la latitudinea Adunarii Generale cu majoritate simpla de voturi ;
d. plecarea neaprobata de catre Biroul de Conducere a unui membru activ al Adunarii Generale isi atrage dupa sine excluderea din ASSM Brasov.

Recompense:                                                                                                    

Titluri Onorifice.

Capitolul 11– Dispoziţii finale                                                                            

Art. 1. Modificările aduse prezentului regulament sunt încorporate în textul regulamentului dacă
întrunesc 2/3 din voturile valabil exprimate în cadrul sesiunii plenare din Adunarea Generală
ASSM.

Art. 2. Prezentul regulament a fost adoptat în şedinţa ordinară a Adunării Generale ASSM din
data de 19.04.2011

Atr.3.Prezentul Regulament de Ordine si Functionare se realizeaza in 2 exemplare care se legalizeaza ulterior.